Aanstelling van en instructie voor een bedelvoogd of bedeljager te Waalre in 1793

Op heden den agsten april 1700 drie en negentig hebben heeren drossaerd en scheepenen en borgemeesters der heerlykheyd Waelre op voorstel en aensoek van verscheyde ingezeteenen niet alleen maer ook conservatie der goede order aangesteld zoo als aenstellen by deezen tot bedelvoogd of bedeljaeger over de voors. heerlykheyd Willem van der Waerden onder een jaerlyx tractement van vyftig guldens dat hy in vier termynen by den dienende borgemeesters sal kunnen ontfangen en alle drie jaeren een ordelyke rok, kamisool, broek en hoed beneffens een snaphaen en sabel die altoos aen de gemeente blyft en door hem of zyne erfgenaame by zyn afgaen of sterven aen de gemeente zal moeten werden gerestitueerd soo als meede jaerlyx een coop broektorf tot zyn gerief en meede vry zyn van alle gemeene middelen en personeele lasten aenvank neemende 10 april 1793.
En sulx onder de hier naer te meldene conditien, waer voor hy zig onder verband van zyn persoon en goederen heeft verbonden.
Ten eersten zal hy gehouden zyn drie mael of zoo dikwils sweeks tdorp rond te gaen en van vreemde beedelaers en landloopers te inqueren als naer vereysch der omstandigheden dienstig zal zyn en hem door den officier een of meer der scheepenen sal aengesegd worden, zodanig dat het dorp van alle vreemde bedelaers en landloopers gezuyverd zy, zonder met dezelve te mogen composeeren.
Ten tweeden zal hy zig moeten gereed houden om ten allen tyden tzy overdag of wel des nagts op ordre van den drossard of een of meer der scheepenen te gaen naer die plaetzen alwaer onraed is en daer hem door een of meer derzelver zal werden geordonnneerd om t slegte of vreemde volk te verdryven en eenig slegt volk hier of daer ontdekkende dat zoo groot in getal is, dat hy daer alleenig niet teegen bestaen kan, gehouden zyn daer van aenstonts aen een van die scheepenen waer hy t digste by is kennis te geeven en derzelver ordres af te wagten.
Ten derden zal hy gehouden zyn om zoo dikwils drossaerd en scheepenen t zy op t genegt of andersints te Waelre vergaderen aldaer in zyn uniform te compareeren ten eynde te vragen of er ietwas van derzelver ordre is en dat volvaerdig te verrigten tzy dat zulcx bestaat in eenige brieven of andere commissies de gemeente rakende naa de eene of andere plaetze te bezorgen of verrigten.
Ten vyfden of laestelyk zal hy altoos zonder dat hem zulx behoeft te werden gezegd op alle publicque verkoopingen te Waelre moeten compareeren tot assistentie en bediening der aldaer present zynde wet.
In gebreeken blyvende aen een of ander voorsz. te voldoen zal t aen regenten zyne committenten en heeren en meesers vry staen om hem altoos te bedanken.
Aldus aengesteld en geaccepteerd en in blyk der waerheyd weedersyds onderteekent ten raedhuyse binnen Waelre den agsten april 1700 drie en neegentig.

Bron: SRE AA Waalre 9 f 148 8-4-1793

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.