Aanstelling van en instructie voor een nacht- of klapwaker te Waalre in 1793

Op heden den agsten april 1700 drie en neegentig hebben myn heeren drossaerd, scheepenen en borgemeesters der heerlykheyd Waelre ingevolge en ter voldoening aen slands wetten en op aenzoek van onze goede ingezeetenen aengesteld en gecommitteerd tot nagt of klapwaker dier heerlykheyd Willem van der Waerden onder een jaerlyx tractement van twintig guldens dat hy volgens de aen hem door ons over te geevene collectcedulle zal moeten collecteeren en met magt om de onwillige by weegen van parate executie tot betaling te constringeeren, aanvank neemende den tienden april 1793.
En dat onder deeze naervolgende conditien tot welkers naerkoomen hy zig onder verband van zyn persoon en goederen heeft geobligeerd.
Dat hy ten eersten zal gehouden zyn de nagt of klapwagt te houden van des avonds tien tot des morgens vier uuren, dan in de maende van prime april tot ultimo october zal hy kunnen volstaen met van savonds elf tot s morgens drie uuren te gaen en dat wel yder uur van de huysinge van Huybert van Ham op den Heuvel tot aen de huysinge Michiel Adriaense Stokmans(?) op Loon.
Dan zal hy ook gehouden zyn aan alle afgelegene huyzen te gaen en te roepen zonder dezelve te mogen voorby gegaen.
In gebreeken blyvende aen een of ander voorz. te voldoen staet aen zynde committenten vry hem ten alleen tyden te mogen bedanken.
Aldus aengesteld en geaccepteerd op den raadhuyze te Waelre deesen agsten april 1700 drie en neegentig

Bron: SRE AA Waalre 9 f 149v 8-4-1793

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.