Ordonnantie inzake speculatie met en distributie van rogge. Valkenswaard 1795

Werd door den heer drossard aan de vergadering voorgedraagen of het niet van de grootste noodzakelykheyd is, daar men dagelyks het geschry hoord van menschen, die geen brood te eeten hebben en om onderstand bidden en smeeken hetgeen de harten van een ieder weldenkend ingezeeten behoorde te verscheuren en waar van men tot innerlyke smarte het teegendeel moet ondervinden, terwyl die geene welke nog graanen te missen hebben en de noodlydende zoude konnen helpen, het zelve op allerley wyze verstompelen en verbergen en het geene zy vercoopen op zo eene extra ordinaare en nooitgehoorde hooge prys stellen, dat het onmogelyk is voor het grootste gedeelte onser inwoonders daar dezelve reeds zo veel door de rampen des oorlogs geleeden hebben, zulx te konnen becostigen en welke prys nog dagelyks staat verhoogt te worden.
Dat hy drossaard zeer gevoelig zynde over deze zo schrikkelyke handelswyze en daar om zig verpligt vind aan de vergadering voor te draagen of men niet behoorde daar innen voorziening te doen en het coorn het welk by d'ingezeetenen gevonden is en nog zal gevonden worden, meerder als dezelve tot eygen onderhoud zullen nodig hebben, op eene vaste prys te stellen en het zelve daar voor ten behoeve van de gemeente over te neemen.
Waar op geresolveerd zynde is goedgevonden en verstaan allen t kooren het welk by een ieder onser ingezeetenen is gevonden of alnog gevonden worden, meerder dan dezelve voor eygengebruyk nodig hebben, van dit moment af aan voor rekening dezer gemeente in requisitie te neemen en zulx teegens twee guldens per vat, zullende hetzelvge ten spoedigste by een ieder worden afgehaalt en op het staadhuys gebragt ten eynde na behooren aan de noodlydende tegens voors. prys van twee gulde per vat te worden uytgedeeld.
En wordt een ieder nogmaals wel expresselyk geinterdiceerd en verbooden geene van haare graanen buytens dorps te vervoeren op de poenalityt by de publicatie heeden morgen gepubliceerd, gestatueerd met allen t geene voors. verwagten wy met de zegen van god almagtig dat wy de gevaaren van den zo zeer drygende hongersnood in deeze plaats zullen verhoeden en te booven koomen, vermeenende deeze resolutie genoomen te hebben op die gronden als men verpligt is tot voorkoming van onheylen te doen.
En is verder geresolveerd deeze van stonden aan aan den volken by publicatie bekend te maken.

SRE AA Waalre 9 sf 31-5-1795

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.