Ordonnantie en publicatie tegen het weiden van vee op andermans goederen. Waalre 1796

Is door de vergadering in overweeging genoomen dat verscheyde ingezeetenen zig niet ontzien om met henne schapen, koeyen of andere beesten te stouwen en te weyden in de akkers, houtbusselen, heggen en wallen als meede te kappen en te stryden in de wallen aan de struyken van het schaarhout, onder de naam van houtsprokkelen, waar door den ingezeetene een merkelyk nadeel aan den anderen toebrengt, waar aan deeze vergadering ten hoogste geleegen leyt en verpligt is daar innen voorsiening te gebruyken,
zoo is het dat wy daar in willende voorzien en alle billyke klagten dies aangaande uyt de weg ruymen goedgevonden hebben en verstaan by deezen te arresteeren deeze onze navolgende publicatie.

Publicatie

Officier en scheepenen der heerlykheyd Waelre maken aan een ieder die zulke aangaat bekend, dat alle ingezeetenen zig naar publicatie deezes zullen hebben te wagten voortaan met henne schapen of andere beesten te stouwen of dryven in eenige bosschen, heggen of wallen en ook niet in de binnenakkers alsoo het onmogelyk is om tans te dryven door de enge weegen van de besaayde landeryen, zonder merkelyke schade te veroorzaaken, als meede dat niemand zig meer zal hebben te verstouten om te gaan zonder permissie van de eygenaaren in eenige beemde, wallen of heggen en daar uyt te snyden het zogenaamde heggras of ook niet te hakken of kappen aan de struyken of heggen met sligtmessen of andere snydende gereedschappen, alsoo daar meede een merkelyk nadeel daar door word veroorzaakt, alles op eene boete van drie gulden te verbeuren van ieder stouw schaapen ofte andere beesten, als meede van ieder persoon welke zal worden geattrappeerd eenig gras zonder voors. permissie te snyden of met sligtmessen te kappen in de posten.
Welke boeten zullen worden verdeelt als in dien gevallen gebruykelyk.
En werden by deezen alle in en opgezeetene geauthoriseerd wanneer zy iemand mogte bevinden die contrarie deeze onze publicatie handelt zelfs de calange te doen met last om daar van direckt kennis te geeven aan den officier deezer plaats ten eynde denzelven in staat is de voors. boete aanstonds van de overtreeders te kunnen invorderen.
Dus zy een ieder nu gewaarschout en kan zig wagten voor schaden alsoo deeze onse publicatie ten strengste zal worden geexecuteerd.
En werd de secretaris gelast om hier van copie uyt te maken en dezelve te brengen ter kennisse van de ingezetenen tot henne narigt.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 3v 12-5-1796

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.