Wagtregelement geformeerd by officier en scheepenen der heerlykheyd Waalre en zulks ter voldoening aan de publicatie van de reprezentanten van het volk van Bataafs Braband dato 12 december 1796

Art 1

De rotmeesters zullen gehouden zyn telken ryzen zoo dikwils als door officier en scheepenen aan haar zal worden geordonneerd twee man of wel meerder naer vereysch van zaken in ieder roth aan te zeggen dat zy des avonds om tien uuren zullen moeten prezent weezen aan het huys van den rotmeester welk aan gezegde persoonen naar het eyndigen van de wagt zullen moeten aanzeggen die persoonen welke hen de volgende nagt zullen moeten vervangen.

2

Dat de wagt zal gaan van s avonds tien tot des morgens vier uuren met alle discretie sonder buyten noodzakelykheyd aan eenige huysen te kloppen of molest te doen.

3

De wagt zal moeten gehouden worden door goede weerbaare mannen voorsien met behoorlyk geweer, als zullende geen vrouwspersoonen geaccepteerd worden.

4

De persoonen welke de wagt houden zullen noukeurig agt moeten geeven op alle vreemde en suspecte persoonen welke zy zoude mogen ontmoeten dezelve aanhouden en brengen aan het huys van den captain rotmeester om dezelve te bewaaren met assistentie van de wagten des noods uyt alle rotten tot des anderen daags, welke captain rotmeester als dan gehouden is, daar van kennis te geeven aan den officier.

5

De wagt houdende persoonen zullen gehouden zyn het geheel rot telkens op en neder te gaan zoo wel aan de uythoekken en afgeleegene huyzen, als alwaar dezelve digt by den anderen staan en zig naauwkeureg onthouden uyt de herbergen of andere huyzen te blyven ten eynde aldaar haaren tyd niet door te brengen met drinken, speelen van kaarten of andere exercitien.

7 (sic)

De wagt doende persoonen zullen gehouden weezen van het voorgevallene kennis te geven aan den captain rotmeester, die meede gehouden en verpligt is zulks ter kennnisse te brengen van den officier.

8

Niemand zal van deeze wagt vry zyn, dan alleen officier, scheepenen, secretaris en rotmeesters, die van tyd tot tyd de wagten zullen visiteeren of dezelve in order gedaan werde.

9

Alle ingezeetenen worden by deezen ten ernstigsten gelast om de nagt doende persoonen ten allen tyden des noods zynde te verleende alle hulp en assistentie.

10

En zullen de rotmeesters gehouden weezen naauwkeurige sorge te dragen dat alles naar behoore geexecuteerd word en eenige ongeregeldheeden tot haare kennisse komende dezelve moeten aanbrengen aan den officier.

11

Gelyk meede alle ingezeetenen gelast worden t zy by dage of anderzints wanneer zy bevinden of gewaar worden dat eenige vreemde landloopers of suspecte persoonen zig in deeze heerlykheyd mogte onthouden, daar van aanstonds kennisse te geeven aan den officier om daar op de nodige recherges te doen en te beletten dat de goede ingezeetenen daar van ongemolesteerd blyven.

12

Dat alle diegeene welke contrarie dit reglement zullen komen te handelen, zullen verbeuren ieder eene boete van twee gulden by parate executie in te vorderen door den heer officier ten behoeve van den zelven.

Aldus dit regelement geformeerd binnen Waalre heden den tienden febraury 1700 zeeven en neegentig.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 11 10-2-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.