Ordonnantie inzake het opschrijven en slachten van vee. Waalre 1798

Is in deeze vergadering door den president voorgedraagen dat verscheyde ingezeeten van deeze plaats in gebreeken blyven om, wanneeer de opschryving van de varkens nog niet is geschied de aangeeving van hun geslagte varkens aan de municipaliteyt alhier te komen doen en andere ingezeeten nog koeyen en ossen slagten voor dat de voors opschryving alreeds is geschied, zonder die geslagten beesten behoorlyk om aan deeze vergadering aan te brengen, waar aan deeze vergadering ten hoogsten geleegen legt en zulks niet vermag te geschieden.
Waar op by deeze vergadering is gerezolveerd zoo als gerezolveerd word by deezen, dat ieder ingezeetenen van deeze plaats welke eenig varken of beest zal komen te slagten, voor dat de gedaane jaarlykze opschryving der varkens zal zyn geschied en daar van daags te vooren voor dat zy dezelve slagten geene behoorlyke aangifte daar van aan deeze vergadering komen te doen, zullen verbeuren voor ieder varken of beest welke zy als dan zullen hebben geslagt zullen verbeuren eene boete van drie gulden als meede dat alle de geene welke nog naderhand dat de voors. opschryving zal zyn gedaan eenige ossen of koeyen komen te slagten die daags te vooren daar van geene aangifte als voor aan deeze vergadering doen, meede zullen verbeuren eene boete van drie gulden van ieder beest welk bevonden zal worden zonder behoorlyke aangifte te zyn geslagt, welke voors. boeten zullen worden verdeelt het eene derde ten boehoeve (sic) van den officier die de calange zal doen, het eene derde voor den aanbrenger en het overige derde voor den armen alhier.
En is verder gerezolveerd om hier van by publicatie aan den volke kennis te geeven.
Aldus geschied op dato als boven.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 47 18-12-1798 Waalre

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.