Ordonnantie tegen het vervuilen van brandkuilen. Waalre 1800

Is in de vergadering door den president voorgedragen dat de ingezeetenen van tyd tot tyd in der gemeentens brandkuilen plukzel en andere groentens voor de beesten wassen als meede dat dezelve somwylen zig verstouten om in de zelve kuylen latten of ander houtwerk te leggen om te laaten doorwateren, waar door het water zeer vuyl en onbruykbaar word niet alleen, maar de voors. kuylen binnen korte jaaren door het wassen van groentens vol met zand en andere vuyligheyd geraaken, waar in behoorde te worden voorzien. Waar op gedelibereerd zynde is door deeze vergadering goedgevonden en verstaan dat er van nu voortaan geene groenten hoegenaamd in des gemeentens kuylen zullen mogen worden gewassen als meede geen houtwerk hoe gering het ook zoude mogen weezen daar in te werpen op peene van eene boete van eene gulden tien stuyvers half te proffiteeren by den schutter die geauthoriseerd word by deeze om nouwkeurig daar op te figileeren en half ten voordeelen van den armen alhier alks meede op verbeurte van het hout dat er in zal worden bevonden ten behoeven van den armen.
En word den secretaris gelast hier van by publicatie aan de ingezeetenen kennis te geeven en is alnog gerezolveerd op verbeurte als voor dat niemand geen kuylen op de gemeentens plynen zal mogen graven, zullende de ouders voor de kinderen moeten instaan.
Actum ten raadhuyze van Waalre dato ut supra.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 54 16-8-1800 Waalre

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.