Resolutie tegen het baldadigheden tegen het raadhuis en inzake het begraven van doden. Waalre 1804

Is ter vergadering door de president voorgedragen dat er van tyd tot tyd veel baldadigheeden aan het raadhuys alhier geschieden, zoo door het uytbreeken van steenen, het schryven op deuren en vengsters als anderzints waar in noodzakerlyk diende worden te voorzien,
ook is door meergemelde president alnog gecommuniceerd de publicatie van het departementaal bestuur van Braband in dato 12 april deezer jaars opzigtens het begraven van lyken en houden van doodregister, om daar in te voorzien dat alles nauwkeurig en in order geschiede,
waar op gedelibereerd zynde by deeze vergadering en wel opzigtens de eerste voordragt is goedgevonden en verstaan by deeze aan alle in en opgezeeten wel uytdrukkelyk te interdiceeren en te verbieden, zoo als geschied by deezen, dat voortaan zig niemand meer zal hebben te verstouten om eenige baldadigheeden aan het raadhuys alhier te doen tzy door het uytbreeken van steen, schryven op deuren of vengsters of diergelyke meer, alles op eene boete van drie gulden te verbeuren ten behoeven van den schout civiel voor de eene helft en de wederhelft ten behoeve van den armen alhier, zullende de ouders of voogden over minderjaerigen voor de kinderen moeten instaan en werden alle degeene welke tot het doen van calangien geregtigt zyn wel uytdrukkelyk gelast om daar op naauwkeurig te figileeren.
En opzigtens de twede voordragt is door deeze vergadering meede goedgevonden en verstaan dat voortaan alle lyken welke op het kerkhof worden begraven ten minsten twee en een halve voet diep rynlandsche maat onder den gelyken grond zullen moeten worden gelegt en de baar voortaan direkt naar het begraven onder den tooren zal moeten worden gebragt maar geen zints op de graven zal mogen blyven staan op gelyke boeten van drie gulden te verbeuren daar de grafmakers die het lyk ter aarde bestellen en werd den coster of schoolmeester gelast hier op ten scherpste te figileeren en te zorgen dat deeze onze resolutie naauwkeurig word geobserveerd en naerkomen, waer voor hy zal genieten het gras van het kerkhoff mits met geen beeste af te weyde.
Wordende de secretaris deezer gemeente gelast om eene publicatie daar van te schryven en daar van op morgen aan de ingezeetenen by publicatie kennis te geeven.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 74v 1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.