Schutreglement. Waalre 1804

Is door den schout civiel Jan de Jongh aan deeze vergadering gecommuniceerd dat er een oud schutregelement in voorige jaaren voor deeze gemeente is gearresteerd, dog het welk aan eenige gebreeken onderheevig is en dus zeer noodzaakelyk dat daar in worden voorsien.
Zoo is naar rype deliberatie by deeze vergadering goedgevonden te arresteeren, zoo als gearresteerd word by deezen het naarvolgende schutregelement.

Art 1

Niemand der ingezeetenen zal op de gemeente mogen steken of slaan eenige russen om zyne vorsten van het huis, stal of schup daar meede te beleggen voor half september en dan nog niet zonder alvoorens daartoe permissie te hebben gevraagd aan een der leden van het gemeentensbestuur die de plaats hem daar toe zal aanwyzen en dezelve binnen 14 dagen op henne huyze of schuuren moeten leggen.

2

Geene ingezeetenen zullen eenige heyde mogen maayen of steeken ofte eenige groeze afvlaggen op de gemeente of op des gemeentens straten, weegen of voorpotingen.

3

Ook zal niemand zyne schapen in het broek mogen laaten weyden egter zal het haar vry staan dezelve daar in te mogen wassen en op die dag van de weyde alleen gebruyk mogen maaken.

4

Indien het mogt komen te gebeuren dat er eenige peerden, koebeesten of schapen van buyten deezen dorpe mogte worde geschut t zy op de gemeente of in particuliere velden, zullen de de eigenaaren van dat vee verbeuren de dobbelde boeten in dit regelement voor ieder overtreeding gestatueert.

5

En zulle geene ingezeetene hunne varkens mogen laaten los looopen op de gemeente of gemeentens weegen ten zy dezelve behoorlyk zyn gejukt en geringd, ook zal niemand zyne paarden in het gemeentens broek laaten weyden ten zy de agterste hoefyzers zyn uytgetrokken en geene hengste daar op mogen laten weyden als werdende wel expresselyk verbooden.

6

Niemand zal eenige paarden of beesten van buyten deeze gemeente komende mogen aanneemen om op de gemeente alhier te mogen laaten wyden.

7

Geene ingezeetenen of buyten geerfden zullen permissie mogen verleenen om eenige beyen stokken van buyte deeze gemeente komende op hunne erve te zette op verbeurte van tien stuyvers voor iedere bystok die daar op zal gevonden worden te betalen door die geene die de permissie daar toe zal hebben verleend.

8

En word aan alle en een ieder wel expresselyk verbooden om met zyne schapen of andere beesten te hoeden of weyden op akkers, groesvelden, houtbossen en walkanten, zonder daar toe daar of permissie van de eygenaar te hebben bekomen.

9

Ook word al meede ten strikste verbooden om eenig gras of riet te maayen of snyden in heggen, kanten, walle of andere gronden of op de gemeenten zonder permissie van de eygenaaren daar toe te hebben bekomen.

10

Alle eygenaaren of gebruykers zullen hebbe perceelen leggende langs de gemeen weegen, straaten of heerbaanen behoorlyk moeten beheymen, betuynen of vry maken en speciaal de zoogenaande eynde gaaten voorzien van een draayboom of ander heymzel.

11

Niemand zal eenige vlaggen mogen ofdoen buyten den paalen voor zyne gekogte koopen.

12

Alle ingezeetenen zullen vryheyd hebben om van den eersten tot den laasten juny in de gemeene heyde heytorf te steeken dog niet voor of naer de expiratie van voors. maand als alleenlyk word het aan de ingezetene gepermitteerd om voor die tyd twee a drie karren en niet meerder voor hun gerief te steeken.

13

En ieder eygenaar of gebruyker ter goeder naam en faam staande zal de vryheyd hebben en word by deeze als meede den vorster en schutter geauthoriseerd om de calanges te doen dog de eigenaars of gebruykers zullen gehouden weezen om onder eede te verklaaren wiens vee op welke tyd en in wat voor een perceel hy de schutting zal hebben gedaan.

14

Indien de ingezeetene of wel buytenlieden eenige schade t zy door het weyden van hun vee of snyden van gras komen te veroorzaken zullen zy die schade aan den eygenaar moete voldoen en betalen des noods ter tauxatie van deezen gerechte.

15

Voorts word wel expresselyk geordonneerd dat alle en een idere zig naar dit regelement zulle hebben te gedragen en aan het zelve wel stiptelyk zulle hebben te voldoen op peene dat die geene welke ter contrarie deezer zullen komen te handelen telken ryzen met iedere overtreeding zullen verbeuren een boete van drie gulden except de boetens voor de overtreedingen in art 4 en 7 gestatueerd welke boeten genooten en geproffiteerd zullen worden d eene helfte door die geene die de aangeeving zal heben gedaan en de wederhelft door den schout civiel alhier

Aldus dit regelement gearresteerd by de leeden van het gemeentens bestuur van Waalre ten raadhuyze aldaar op dato als boven en werd den secretaris geauthoriseerd het zelve aan den volke voor te leezen ten eynde een ieder die zulks aangaan mag, daar van niet onkundig zy.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 81v 11-8-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.