Resolutie tegen het koek kappen en soortgelyk kermisvermaak en het maken van gaten. Waalre 1808

Is ter vergadering voorgedragen, dat by kermissen en andere geleegenheeden de gewoonte is binnen dese gemeente om met bylen en andere scherpe instrumenten koek te kappen, met stokken die te slaan en ook met messen te snyden, waar van veele voorbeelden voor handen zyn, dat daar door groote ongelukken ontstaan.

Item dat door veele schaapherders en andere lieden op de respectieve groesplynen binnen deeze gemeente gaten worden gemaakt en uytgestooken als meer zoogenaemd neegen kuylen werden gestooken alles tot naadeel en ontsiering van de gemeentens plynen en ongelukken door menschen en beesten ten gevolgen kennen hebben en daar in willende voorsien.

Zoo is by het gemeente bestuur gedelibereerd.

Eerstelyk te verbieden het zogenaamd koekkappen, slaan en snyden by welke geleegenheeden zulks zoude mogen plaatshebben, zullende die geene welke met hunne posten of ander instrumenten daar toe geleegenheid geeven als mede die geene welke ook van dien aart of natuur komen te verrigten verbeuren telke ryzen eene boete van drie gulden.

Ten tweede word ingelyks wel uytdrukkelyk verbooden het steeken met scheepers of andere schuppen op de respectieve groesplynen binne deeze gemeente het maken van zogenaemd neegen kuylen en diergelyke baldadigheeden maar meede op eene boete van drie gulden voor iedere overtreeding te verbeuren en zullen de ouders voor hunne kinderen en de meesters of meesteressen voor hunnen dienstbooden aanspreekelyk zyn.

En werd de secretaris gelast hier van by publicatie op behoorlyk zegel geschreeven aan gemeentenaaren kennis te geeven.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 97 8-10-1808 Waalre

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.