Voorrechten voor Waalre, Valkenswaard en Aalst 1384

Wy Jan van Kuyc heren van Hoochstraeten doen condt allen luyden met desen openen brieven dat wy gheven ende hebben gegeven van ons van onsen oir ende nacomelingen tot ewigen dagen insen goede luyden van de dorpen van Waelre ende van Werde ende van Aelst overmidts gunste ende dienst die zy ons gedaen en hebben alle haaren rechten gelyck haer dingbanck begrypen ende inhouden voert meer soo en sullen wy oft nyemant van onsen wegen nyemant in stocken oft in yseren slaen noch setten voer broecken nyet lyff noch let aengaende daer die scepenen kennen dat hy goet genoch voer is off verborgen can met goeden borgh die daer goet voer syn, voert meer soo en sullen wy och nyemant van onsen wegen nyemant van ute malene daer die molenaer overcroont hooger panden dan voor een pont paeyments als daer gemeynlyck in borsen gheet, voert meer soo sullen die voirscreven dorpen een wage doen hangen in onse molen tot loon haer corren ende haer meel te doen wegen als men schuldich is te wegen ende daer met alle argelist in allen voors poincten uytgesproken ende om dat wy willen dat allen vorscreven puincten onsen voors dorpen vast ende gestadich blyven tot eeuwigen dagen soo hebben wy Jan van Kuyck heer van Hoochstraten voirs desen brieff oepen bezegelt met onsen segel gegeven tot Hoochstraten drye honderttachtentich ende viere des woensdaechs in die paeschdage op ten vyften dag van april.

Bron: SRE AA Waalre 25 afschrift ... (5-4-1384)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.