Decreet en resolutie betrekkelyk het verkoopen der gemeentens gronden in den lande van Cuyk. Te Grave ter drukkery van A. van Dieren 1801 (handgeschreven afschrift)

Gelykheid, vryheid, broederschap.

Extract uyt het register der resolutien van den agent van inwendige policie en toezigt op den staat van dyken, weegen en wateren der Bataafsche republiek.

Saturdag den 30 mey 1801. Het zevende jaar der Bataafsche vryheid.

Is geleezen een extract uyt het register der besluyten van het uytvoerend bewind der Bataafsche republiek van den 28 deezer maand no. 1, waar by om daar aan de noodige executie te geeven aan den agent wordt gezonden het decreet van het verteegenwoordigent lichaam des Bataafschen volks van den 22 daar te vooren, by 't welk op het advis van het bewind van den 30 september l.l. de municipaliteyten des Neder Ambts s'Lands van Kuyk en Grave, Beugen en Rykevoort resoort Beugen worden geauthoriseerd tot den verkoop van 348 morgen gemeente gronden in de Lande van Cuyk geleegen en zulks onder de bepalingen en voorwaarden by het onderhavige decreet breeder omschreeven.
En is ter voldoening aan het voors. besluyt des bewinds geresolveerd met toezending van copie van 't voorn. decreet het zelven te brengen ter kennisse van gecommiteerden uyt de municipaliteyten des Neder Ambts s'Lands van Cuyk en Grave, Beugen en Rykevoort resoort Beugen tot derzelver informatie en om zich daar naar te reguleeren.
En dien onverminderd etc.
En zal beneffens copie van 't voorn. decreet extract deezes gegeve worde aan gecommiteerde uyt de municipaliteiten des Neder Ambts s'Lands van Cuyk en Grave, Beugen en Rykevoort voorn. tot derzelveer informatie en naricht.

(onder stond) Accordeert met voors. register (was getekend) J.A. Clignet

Gelykheid, vryheid, broederschap.

Extract uyt het register der besluyten van de eerste kamer van het verteegenwoodigend lichaam des Bataafsche Volks.

Maandag den 11 mey 1801. Het zevende jaar der Bataafschen vryheid.
By resumptie gedelibereerd zynde over het rapport van de burgers represen. Van Foreest en verdere gecommitteerden by decreet van den 8 april l.l. verzogt zynde der vergadering te adviseeren voor eerst op eene missieve van het uytvoerend bewind der Bataafsche republiek geschreeven alhier den 20 december des voorigen jaars sub no 168/27 daarby ten gevolge van het decreet van den 16 juny bevorens onder zekere bepalingen favorabel geadviseerd hebbende op de requeste van gecommitteerden uyt de municipaliteiten des Neder Ambts s'lands van Cuyk en Grave, Beugen en Rykevoort ressort Beugen verzogt hebbende permissie , ten einde eenige in den requeste vermelde heigronden te moogen verkoopen en ten tweede op eene nadere requeste van gecommiteerdens uyt de evengemelde municipaliteiten by dezelve voorgedragen hebbende eenige ten requeste opgegeevene alteratien en ophelderingen in het concept besluyt voorgeslagen by het op den 10 maart dezes jaars door bovengemelde missive aan het uytvoerend bewind uytgebragt rapport, welk op den voorzegden 8 april was gehouden in advis.
En zynde hetzelve rapport den 30 april l.l. ten dezer vergadering uytgebragt en in de notulen van dien dag geinsereerd in de tweede enderde leezing daar van op den 7 dezer en heden geschied zynde, heeft de vergadering het daar by voorgeslagen consept besluyt onder beneficie van eenige kleine ampliatien in de 9de 10 articulen van het zelve aldus gearresteerd.
De eerste kamer van het vertegenwoordigend lichaan des Bataafschen volks gehoord hebbende het rapport van eene personeele commissie op den hier boven omschreeven missieve van het uytvoerend bewind der Bataafsche republiek by dezelve onder zekere bepalingen favorabel geadviseerd hebbende op de requeste van gecommiteerden uyt de municipaliteiten des Neder Ambts s'Lands van Cuyk en Grave, Beugen en Rykevoort ressort Beugen gelyk mede op de voormelde nadere requeste van de gecommitteerden uyt de voorzegde municipaliteiten en overweegend dat de requestranten in hunne qualiteyt zyn de wettige eigenaars en ongestoorde bezitters van de gronden welke zy verlangen te verkoopen,
dat deze verkoop nuttig zoude kunnen zyn voor de natie in 't gemeen en gerieflyk voor de ingezetenen of gemeentenaaren in het byzonder en dat tot diergelyke eene verkoop door het verteegenwoordigend lichaam permissie is gegeeven by decreet van den 11 april laastleden,
besluyt het verzoek by deeze requeste gedaen te accordeeren en diensvolgende de municipaliteiten des Neder Ambts s'Lands van Kuyk en Grave, Beugen en Rykevoort ressort Beugen te authoriseeren gelyk de zelve geauthoriseerd worden by deezen om 348 morgen gemeente gronden in den lande van Cuyk te reparticeeren als door de requestranten te vooren was opgegeeven en wel
voor Cuyk 14 morgen
Haps 50
Wanrooy 40
St. Hubert 19
Mil 70
Esscharen 20
Gassel 12
Beers 44
Linden 5
St. Agatha 2
Beugen 40 morgen
Rykevoort 32
daar onder begrepen zodanige welke reeds op pretens octrooy zyn ter cultuur gebragt of na den jaare 1794 zyn aangegraaven zonder dat het provenu derzelver door de gezamentlyke gemeentens is genooten publiek te mogen verkoopen en wel op de volgende voorwaarden.

Art 1

De zonder of op pretens octroy ter cultuur gebragte gronden zullen aan de bezitter van dezelve des begeerden worden getransporteerd en getauxeerd op grond van den gedaane verkoop van gelykzoortige gronden, de tauxatie te doen door de na te meldene commissie na verhoor der municipaliteit onder welke resoort die geleegen zyn.

Art 2

De koopers van de al nu te verkoopene gronden als mede zy die zonder of op pretens octroy gronden ter cultuur gebragt hebben en aan wien dezelve volgens de by het voorig articule gedaan tauxatie zullen zyn getransporteerd zullen een derde van de kooppenningen by het doen van transport moeten betalen en het overige twee derde geduurende zes jaaren na den dag van het gedaen transport of zodanigen langeren tyd als zy met na te meldene commissie zullen convenieeren kunnen laaten staan tegen 4 per cent intrest in het jaar.

Art 3

De geloften ter zake des koops zullen gepasseerd worden ter secretarye der plaats onder welker jurisdictie de grond geleegen is, niet te min zal de verscheenen intrest en capitaal verstrekken ten nutte van de respectieve gemeente naar rato van der zelver bevolking.

Art 4

De kosten van de meetingen der perceelen, de 40 penning der geheele koopsom voor het gemeene land en generalyk alle de kosten op de verkoping der gronden vallende, moeten uyt het een derde by de transporten betaald wordende koopspenningen gevonden en betaald worden en kunnen geene kosten hoegenaamd dan alleen van de transportbrieven en geloften ter zake deskoops ten laste des koopers gebragt worden.

Art 5

De penningen provenierende zoo van de reeds afgegravene als nog te verkopene gronden zullen gebruykt worden tot het maaken en in staat stellen van wegen , bruggen en waterleidingen en ten einde eene voeglyke communicatie tusschen de gemeentens te effectueeren als meede tot het salarieeren der na te meldende commissie.

Art 6

De gezamentlyke gemeentebestuuren zullen eene commissie benoemen van drie persoonen die de directie zal hebben over de aan te leggen wegen, bruggen en waterleidingen en dezelve voorzien van een instructie ter approbatie aan het uytvoerend bewind, welke ter dien einde zal voorgesteld worden aan desselfs agenten zoo van nationale oeconomie als van politie en waterstaat en zal dezelve commissie van haare gehoudenden directie zo aan voors. agenten als aan haare committenten opening geeven en verantwoording doen, als mede het plan naar het welk zy zal vermeenen de gezegde wegen, bruggen en waterleidingen te moeten verbeeteren met eene bijgevoegde kaarten en raming der kosten vooraf brengen ter kennisse van gezegde agenten om door dezelven met hunnen consideratien en advis aan het uytvoerend bewind ter ap- of improbatie te worden overgelegd.

Art 7

De commissie zal de te verkoopene gronden doen leggen in perceelen van zodanige groote als zy na verhoor en met overleg der municipaliteiten onder welkers ressort die gelegen zyn nuttig zal agten om de bouweryen te bevorderen en de nuttelooze winkels en hoeken ter cultuur te brengen.

Art 8

De verkooping zal geschieden publiek en aan de meestbiedende na voor afgaande drie zondaagsche aankondiging te weten omtrent de helft by de eerste verkooping en de wederhelft na verloop van twee maanden daar na.

Art 9

Niemand zal tot het koopen van perceelen van drie morgen en daar beneden worden toegelaaten dan die reeds of een huysgezin binnen een der respectieve gemeentens voornoemd heeft gevestigd of aldaar eenige vaste goederen bezit.

Art 10

Alle de te verkoopene perceelen zullen geduurende 25 jaaren vry zyn van alle grondlasten na het jaar waar in het transport gedaan is, als meede voor altoos van de lasten op de gifte der vruchten en producten op die gronden geteeld wordende het zy in natura of in gelds waarde.

Art 11

De perceele moeten binnen een jaar na het transport worden vry gegraven of op eene andere wyze volkomen zyn ingesloten en binnen twee jaaren tot bouwland, weiland of bosch zyn aangelegd.

Art 12

De verkogte gronden op de voors. wyze eenmaal tot bouw-, weide- of boschland aangelegd zynde, zullen wanneer zy vervolgens langer dan twee jaaren na den anderen braak of ongebruykt gelegen hebben weder vervallen aan de respectieve gemeentens.

Art 13

De volgends art 7 en 9 aangelegde boederyen en perceelen kunnen nimmer het zy by erfscheiding of deeling of door eenige andere acte of contract gesplits worden, dan na bevoorens daar toe te hebben bekomen authorisatie van het gemeentebestuur, onder welks resoort de gronden leggen.

Art 14

Voor eerst zal de commissie en na dat deeze zal hebben gedefungeerd zullen de respectieve municipaliteiten naauwkeurig toezien dat de kopers zich striptelyk houden aan art 11 en 12 der gestelde voorwaarden en zo eenig kooper hier omtrent in gebreeke mogte blyve, zal de commissie hier van kennis geeven aan het uytvoerend bewind met verzoek om dat gedeelte gronds waar omtrend de kooper de gestelde conditien niet observeerd, invoeg als by dit reglement bepaald is te verkoopen.

Art 15

Elk der drie commissarissen zal voor vacatien ten tyden van het leggen en afmeeten der paden, wegen, bruggen en waterleidingen werkelyk in dienst zynde genieten drie gulden daags, zonder verder iets meer uyt eenige hoofden in rekening te moogen brengen; zo rasch de aanbesteedingen gedaan zullen zy geene vacatien meer genieten dan alleen door hun tot gemaakte werk zal geinspecteerd worden, alles volgens nader te maakene bepaalingen by derzelver instructie.

Art 16

Zy moeten zorge dragen dat voor het in cultuur brengen der gronden zo veel mogelyk de belangen der gemeentens worden in het oog gehouden en dat geene afgravingen geschieden welke tot nadeel der gemeente zoude strekken.

Art 17

De thans bestaande wegen en waterleidingen zullen blyven in hun geheel tot dat door of van weegens het uytvoerend bewind daar omtrend andere en nadere bepalingen zouden moogen gemaakt worden.

En zal extract dezes worden gezonden aan het uytvoerend bewind der Bataafsche republiek om hier aan de nodige executie te geeven als meede gelyk extract aan commissarissen ter nationaale reekening tot informatie, zullende dit besluyt overeenkomstig het 60 art der staatsregeling ter bekragtiging worden gezonden aan de tweede kamer van het vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen volks met en benevens het in dezen uytgebragt rapport en de nadere stukken daar toe betrekking hebbende in originale.
(geparapheerd) Dions Werner
(onderstond) accordeert met voors register
(geteekent) Aubert
(lager stond) accordeert met desselfs origineel
(geteekend) S. Dasserael
(nog lager stond) accordeert met de copie
(geteekend) J.A. Clignet
Voor copie conform

In margine stond

De tweede kamer bekragtigd het voorgesteld besluyt en verandert het zelve in een decreet.
En zal dit bekragtigd besluyt in gevolge art 69 der staatsregeling onverwyld worden gezonden aan het uytvoerend bewint en tevens een afschrift van het zelve in behoorlyke forma aen de eerste kamer zullende extract van dit decreet worden gezonden aan commissarissen der nationale rekening tot informatie.
In Den Haag den 22 mey 1801 het 7 jaar der Bataafsche vryheid
(gepht) J C Drumant
uyt naam der tweede kamer
(get) J D Pasteur

Bron: SRE AA Waalre 34

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.