Resolutie inzake het vangen van mollen (Valkenswaard 1745)

Iten werdt door den heere drossaart De Jongh vermits aan syn ed. verscheyde klaghte van den ingesetene syn voor gekoomen over de schaade van den vroetende moll soo in de landeryen als groese en dat dat schadelyke dier dagelyks meer en meer is aangroeyende tot groote schaade van de gemeene in- en opgeseetenen van Valkenswaart offte het niet dienstigh by deese eerw. vergaderinge soude konne werden gevonde omme naar het voorbeelt van den nabeurige dorpe als Dommele, Bergeyk, Riethove, Westerhove, Lommel een premie te stelle en door den regeerende borgemeester te betaalen die het selve in haare reekeningh voor uytgeeff sal werden geleeden ofte soodanigh anders als deese voorsz. vergaderinge nut en dienstig sal oordeelen te behooren.
Is door de voorsz.. vergadering geresolveert dat die geene die een off meer mollen komt te vangen tot een premie voor ider sal hebben vier duyten off een halve stuyver en sulle de borgemeesters in haar tyt als dan synde tot een bewys van dien den regter poot van voorsz. mol of molle moeten afsnyden en aan een leyas liasseeren

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 18 30-7-1745

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.