Instructie voor de heemraden en gezworenen (Valkenswaard 1746)

Ordonnantie ende instructie waar naar haar de heemraden off geswoorens binnen de heerlykheyt Valkenswaart by de vierleedige regeeringe aangesteldt en in toekomende aangesteldt sullen worden haar sullen hebben te gedraagen ten eynde de heyde, vroentens ende gemeente, mitsgaders de plantagie niet werden misbruyckt ende geschonden ende dat alles in naarvolginge van de ordonnantie van den aart geraamt en geslooten by de vierleedige vergaderinge en principaelste gegoeyden en geerffdens binnen Valkenswaardt in dato 25e july 1606 ten deese gerefereert werdende synde soo ende gelyk als volght

Artl. 1.

Eerstelyk sullen de aangestelde en in het toekoomende aan te stellene heemraaden off geswoorens gehouden syn den behoorlyken eedt in handen van den heere drossaardt ten overstaan van scheepenen van Valkenswaardt aff te leggen (met beloften dat sy haar ampten getrouw, eerlyk en reghtveerdigh sullen bedienen) en sulcx op de eerste aanmaninge oof aansegginge ten waare by onpasselykheyt ofte absentie wanneer andere teydt daar toe sal werden geprefigeerdt by scheepenen.

2.

Ten tweeden tot het affleggen van haaren voormelte eedt sullen alle de naarvolgende articulen aan haar door den secretaris off synen gelasten distinctelyk werden voorgeleesen als meede ingevolge het politicq regelement door haar hoogh mog. geemaneerdt in dato den 15e april 1660 onder eede werden gesteldt.

3.

Ten derde de aangestelde ofte alnog aan te stellene heemraaden ofte geswoorens sullen gehouden weeesen promptelyk soo veel mogelyk sorge te dragen dat de plantagie der gemeente off particulieren in het minste niet geschonde werde ende sulcs geschiedt synde de daders agterhaalt werdende aan den heer drossaardt over te brengen omme daar tegens naar inhoudt van haar hog. mog. regelement op het beplanten der Meyerye geemaneert de dato den 29e october 1696 te werden geprocedeert tot condige straffe, boete, mulite en amende daar by gestatueert.

4.

Item de heemraaden off geswoorens sullen moogen becalengeeren en daar inne van een paardt binnens erff ses stuyvers van een koey twee stuyvers van een schaap eene stuyver en de daar deselve door ofte overgekoomen syn door gebreck van heymen sullen de eygenaars off gebruykers insgelycks verbeuren van een paardt, koey en schaapen als booven.

5.

Item van sandt te haalen op onbehoorlyke plaatsche twee guldens, van heyde te haalen onbehoorlyk met de kar twee guldens, met den hals ses stuyvers, vlaggen buytens teyts te haalen int broek twee guldens en onbehoorlyk te torven insgelyks twee guldens.

6.

Item van schaapen die int broek werden gehoedt en in de beemptstraaten te hoeden yder eene stuyver van yder soo veels als er bevonden werden.

7.

Item van buytenbeesten, -paarden off -schaapen dubbelt.

8.

Alle de voorn. boeten peene en amenden sullen promptelyk moeten werden betaelt aan de gemelte heemraden off geswoorens die de calangie heeft gedaan sonder aanzien ofte zullen ten lasten van de gebreekige daar toe geciteert synde werden verclaart executabel ende sulcx binnens s'jaars na de gedaane calangie.

9.

Wordende wel expresselyk gereserveert deese ordonnatie te mogen verminderen vermeerderen ende vergroote by de vierledige regeeringe soo sulcx aan deselve nu off int toekoomenden ten dienste der gemeente sullen goedtvinden en oordeelen te behooren, werdende ten dese ook gerefereerdt soo veel nodigh de ordonnantie van den 25e july 1606 gearresteerdt int hooft deeser gemelt.

Aldus gedaan, geordonneert, geresolveert ende gearresteert op heeden binne Valkenswaart deese tienden mey zeeventienhondert sesenveertigh doors ons ondergetykende.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 23v 10-5-1746

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.