Ordere en regelement tot perciese observatie van de waght van Valkenswaardt ( 1751)

articul 1.

Eerstelyk sal alle avonde in ider [rot] op de waght trekken vier persoonen, daar onder geen vrouwspersoonen off geen kinderen, welke des avonds ten tien uuren sullen koomen aan het huys van den rotmeester alwaar alvoorens de trom sal worden geslaagen, sullende deselve sigh aldaar moeten aangeeven als wanneer den rotmeester sal examineeren off het bequaame persoonen syn en off deselve van behoorlyk geweer voorsien syn, sullende den rotmeester daar van een leyste moeten formeeren om altoos te konnen weeten wie de waght gehadt heeft.

2.

Voorsz. persoonen sullen waaken van savonds ten tien uuren tot s'morgens ten vier uuren die geene die de waght gehadt hebben sullen deselve aan de volgende huyshoudens aanseggen om de volgende naght te waaken het welke haar door den rotmeester bekent gemaakt sal worden.

3.

Wanneer de waght brandt ofte eenige alarm siet ofte hoort sullen sy aanstons op kloppen en waarschouwen den geene aan wiens huys ofte wooninge het voorsz. alarm is en verders den omleggende gebeuren en speciaal den rotmeester ider in syn rot, die alsdan op het eerste alarm de trom sullen moeten laaten slaan als wanneer in soo een geval de overige rotten op het hooren van dien haar trom sullen moeten laaten roeren.

4.

Wanneer de waght des s'naghts eenige vreemdelinge off andere suspecte persoonen sien welke haar op eenige gemeene straaten erve off in hooven off aan huysen staan spioneeren, sullen sy deselve aanhouden en brengen aan het huys van den rotmeester die daar van aanstondt sal kennisse geeven aan den heer drossaardt om de gearresteerde te examineeren en daar meede naar regten en bevindinge te handelen.

5.

De waght sal des s'naghts in geen huys off herbergen moogen gaan om daar te drinken off te blyven sitten en dus de waght te versuymen, ook niet moogen schieten off kloppen met groot gewelt buyten nootsakelykheyt aan eenige huysen ofte andere ongeregeltheeden te pleegen.

6.

Geen waarde off waardinne sullen de waght in huys moogen neemen deselve te drinken geeven en aanhouden om aldaar te blyven.

7.

De waght sal wel naukeurigh aght hebben te geeven int begaan van de waght off in eenige huysen naar des s'avonts ten tien, elff off des s'naghts ten twaalff uuren off later eenigh light mogte weesen en alwaar het selve bevonden wordt aldaar sagtjens aan te schellen off kloppen omme te sien off yemandt op is off onraet (dat Godt verhoede wil) mogte weesen en geen antwoordt als dan krygende nogh verder aan te schellen off kloppen omme te sien hoe het in gemelde huys of huysen geleegen is en nog geen advertentie krygende als dan in soo een geval het huys van vooren en van agteren te besetten en behoorlyk alarm te maaken en soo dra mogelyk gelyk voorsz. is aan een rotmeester daar van kennisse te geeven omme als dan in soo een onverhoopt geval door hem en verdere justitie daar innen soodanige ordere te stellen gelyk in deese regelemente is gemelt en vastgestelt.

8

Voorts werdt wel expresselyk geordonneert dat alle de geene welke op de waght trekken, als mede het sy waarde off waardinne die in eenigh point van dien off dit regelement coomen te contrarieeren en daar buyten te gaan, sullen verbeuren eene boeten van drie guldens te verdeelen in twee deelen, het derde part voor den aanbrenger en de resterende twee derde part ten behoeven van den heer drossaart die de callangie doen sal, welke peene en boeten aanstons paratelyk sonder eenige forme van procedeuren sal werden ingevordert en om alles ten besten en welweesen van de gemeene ingeseetene te doen, soo sullen de wagten van tydt tot tydt werden gevisiteert om te sien off ook alles ingevolge de ordere gedaan wort.

9

Item de waght sal in het affscheyden en naar huys gaan gehouden weesen inder in syn rodt aan den rotmeester syn huys te koomen en seggen dat de waght dien naght geeyndight is en naar huys gaan, alles op peene en boete als boove.

10.

Sullende dese ordonnantie en regelement door ons altoos vermeerdt off vermindert worden soo als bevonden sal worden te behooren.

Aldus deese ordonnantie en reglement goetgekeurt en beraampt ten eynde gelyk voorsz. is in allen deelen precies en ponctuelyk te werden naargekoomen op heeden tot Valkenswaart deesen neegende january 1700 eenenvyftig door de ondergetykende deses.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 35 9-1-1751

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.