Eedt van de schutter van Valkenswaard (1692)

Willem Janssen naergebuer ende inwoonder van Weerde heeft op huyden dato ut supra den eed gedaen als schutter aen handen des officiers ende schoutents voor schepenen ondertekent dat hy sal becalangieren ende schutten alle beesten die hy sal vinden in ander lieden erve ende die schaepen op het sandt, die onbehoorlyck die gemeynte aflayen, die onbehoorlyck sandt haelen, die overtorven off onbehoorlyk die vlaggen ofte heyde haelen ende diergelyke meer, jaerlyx den schutter aengaende, soo binnens als buytens dorps aengaende sonder te onderblyven, onder eede als voor ende sal nimande mooghen verschoonen nogh vaeder nogh moeder nogh suster nogh broer om giften nogh gaven ende geenen noodt nogh vier van den doodt en alle soodanige becalangeerde ende geschutte beesten te brengen op behoorlyke gestelde plaetsen is als ondersaet den heer oye aen te brengen tgeen hen sal voorkoomen allen op punite ende ordonnantie hen deaer over te verleenen by de het corpus van de gemeynte van Weerde oirconden deses ondertekent ... by provisie.
Ende heeft den eedt gedaen in forma aen haden des officier daer op oye ban en vreede is geleght den 21en september 1692 voor schepenen ondertekent.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 nr 28 21-9-1692

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.