Aartcedulle Westerhoven (1761)

Aartcedulle voor de gemeente van Westerhoven gemaekt ende geformeert by de ondergetekende officier, schepen, borgemeesters en verdere regenten van Westerhoven representerende het voorsz. corpus soo als hier na is volgende

1

Eerstelyk dat niemandt geen gras sal mogen mayen op de tussen omdat te hoyen maar wel om te voederen op eene boete van seeven st. en het gemayde gras ten behoeve van de gemeente

2

Item dat niemandt sal mogen houdt afdoen of kappen wassende op de gemeente op eene boete van eenen gulden tien stuyvers

3

Item niemandt sal mogen torf ofte russen steeken binnen de paelen en deselve dan verbrengen op een ander plaats om te droogen en te verbranden op eene boete van drie guldens nogh turf, vlaggen of russen binnen den ouden Molenweg

4

Item niemandt sal voor of na de son mogen russen of turfhalen die binnen dyckx gesteeken is uytgenomen die verkogt is op een boete voor ider kar veertien st.

5

Item niemandt sal mogen russen steeken binnen dyckx ten ware gekogt ofte putrussen op eene boete van veertien stuyvers

6

Item niemandt sal vermogen vorstrussen te steeken voor in de maandt september en deselve voor het laats van september op de huysen te leggen op eenen boete voor ider kar eenen gulden tien stuyvers

7

Item wort een ieder geconsenteert dycken door den gemeentensbroek lopende van ter zeyde uyt te halen om de dycken te maken maar niet om te drogen ofte verbranden op eene boete van veertien stuyvers

8

Item wanneer de heymreyders een ieder allen aanseggen om de dycken te maken of de rivier te veegen en niet compareerende op den gestelden teyt sullende een ieder verbeuren seeven st.

9

Item de heymreyders sullen gehouden zyn de paelen aan het broek op te teekenen en op te schieten voor half mey op eene boete van seeven stuyvers

10

Iten soo imands schapen worden bevonden weydende binnen de paelen van het broek zullen telken reysen verbeuren veertien stuyvers

11

Item soo imands schapen schutbaer worden bevonden op eenen acker, beemdt of weyvelt sullen telken reyse verbeuren veertien stuyvers

12

Item soo iemands schapen worden bevonden op imands bussels, graghten, pootsel of jongh gekapt houdt sullen ider reys verbeuren eenen gulden tien stuyvers

13

Item so imands schapen worden bevonden in imands groen sullen ider reys verbeuren veertien stuyvers

14

Item buyten schapen hier doorkomenden en weydende binnen de palen van het broek sullen verbeuren eenen gulden tien st.

15

Item buyten schapen weydende op een acker, beemt of weyvelt sullen verbeuren eenen gulden tien st en in imands bussels, graghten, pootsel, jongh gekapt hout ofte in de graanen drie gulden

16

Item sullen de schapen uyt de ackers moeten blyven van half mey tot den oigst toe op eene boete gestelt by den 11en articul tot veertien st

17

Item zoo imands beesten schutbaer bevonden worden sullen voor ider beest verbeuren seeven stuyvers

18

Item zo imands peert ongespannen schutbaar bevonden wort sullen verbeuren seeven stuyvers

19

Item de buyten beesten of paerden sullen verbeuren dobbel schot als art 17 en 18

20

Item niemandt sal eenigh rundvee van buyten ingesetenen in huer mogen aannemen dewelke geen horengelt subject zyn om op het broek te hoeden off te stouwen op eenen boete van drie gulden

21

Item sullen den heymreyders uyt de voorsz. gestelde boetens genieten haar out schutloon en gebruyk blyvende de overige peene en boeten ten behoeve van de heer officier en welke voorsz. peene en boeten dit reglement gemelt by den ondergetekende officier en genoemde regenten executabel verklaart worden by desen

 

Aldus de voorsz aartcedul gearresteert en geapprobeert by de ondergetekende heere officier schepen borgemeesters en verdere regenten van Westerhoven op heeden den darthiende juny 1700 en sestigh

Bron: SRE AA Bergeyk 9 f 140 13-7-1760

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.