PUBLICATIE van den 31en Mei 1825 n. 22, nopens do door Z. N. bepaalde aanvankelijke openstelling der Zuid-Willemsvaart van het gedeelte tusschen 's Hertogenbosch en Helmond, en het Tarief der aan iedere Schut-sluis te heffen Passagegelden. (Prov. Bl. 1825.nr. 67).

de gouverneur der provincie noord-braband,

brengt bij deze ter kennisse van allen, die zulks zoude kunnen aangaan, dat Zijne Majesteit den Koning, bij Besluit van den 2en dezer n. 137, heeft bepaald, dat het gedeelte der Zuid-Willemsvaart, begrepen tusschen 's Hertogenbosch eu Helmond, aanvankelijk zal worden opengesteld, alsmede dat gedurende de provisionele bevaarbaarstelling van het voor- schreve gedeelte van gezegde Vaart, de Passagegelden aan iedere Schutsluis zullen worden geheven overeenkomstig het navolgende

TARIEF.

Van vaartuigen van minder dan 10 tonnen

Geladen f -.50

 

Ledig -.25

Van 10 tot 20 tonnen

Geladen -.75

 

Ledig -.375

Van 20 tot 30 tonnen

Geladen 1.25

 

Ledig -.625

Van 30 tot 40 tonnen

Geladen 1.75

 

Ledig -.875

Van 40 tot 50 tonnen

Geladen 2.75

 

Ledig 1.125

En zoo vervolgens met een vermeerdering voor

Voor geladen vaartuigen van -.50

iedere klasse van 10 tonnen hoger

Voor lege dito van -.25

Met verdere bepaling, dat de materialen, welke ten dienste der werken aan de gemelde Vaart nog moeten worden aangevoerd, aan deze regten niet onderworpen zullen zijn, en dat bij ontdekking van fraude, van de Vaartuigen waaromtrent dezelve mogt zijn gepleegd, een vijftigvoudig regt zal moeten worden uitgekeerd, even als ten opzigte van het frauderen van de Tollen op de Wegen is vastgesteld; wordende voorts aan de Schippers of Voerders der Vaartuigen herinnert, dat zij de voorschreve Vaart bevarende, van behoorlijke Eikbrieven zullen moeten zijn voorzien, ten einde de grootte hunner Vaartuigen te constateren.

En zal deze in alle de Gemeenten dezer Provincie langs of nabij de Zuid-Willemsvaart gelegen, worden gepubliceerd en geaffigeerd, en voorts in het Provinciaal Blad worden geplaatst.

's Herlogenbosch, den 31en Mei 1825.

De Gouverneur voornoemd, van VREDENBURCH.

Bron: H.J.F. Smeets e.a. Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant (Den Bosch s.d.) dl. 1


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 29 januari 2006 door Hein Vera