Ordonnantie inzake het weiden van vee (Woensel 1798)

De municipaliteit der gemeente van Woensel in ervaring gekoomen zynde dat veel zig alnog verstouten met henne schaapen in d'acker te koomen en te dryven zonder aan te zien de schaadens die daar door veroorzaakt worden,
soo is't dat de municipaliteit voornoemd in aanmerking van dien en ten algemeene nutte by deezen aan alle en een ygelyk wie het ook souden moogen weezen interdiceerd en verbied met schaapen in d'acker te komen te wyden of te dryven op eene boete van ses guldens te verdeelen een derde part voor den aanbrenger, een derde part voor den officier en een derde part voor den armen te verbeuren by alle de geenen die bevonden sullen worden contrarie deezes te doen sullende de baazen voor hunne scheepers of knegts, de vaders voor hunne kinderen en de momboirs voor henne pupillen moeten instaan en verantwoordelyk zyn,
sullende ook niemand met koeyen, kalveren of ander vhee moogen wyden op groeskanten of in heggen als meede het vhee op een behoorlyke wyze door de ackers moeten lyden en dryven op dat den yverigen landman daar door geen schaade koome te lyden op gelyke boete & verbeuring te verdeelen als voor sullende dit verbod egter niet langer van duur zyn, dan tot tyde de zigt agt daagen door t kooren zal zyn gegaan,
lastende wy niet alleen den vorster en dienaars alhier om de aanhaaling te doen sonder oogluyking, maer authoriseeren alle en een ygelyk ingezeetenen om de aanhaaling en clange te kunnen doen, mits de betrapping door hen met behoorlyke getuygen werd beweezen.

Bron: AA Woensel voor 1811 6 sf 5-5-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.