Verbod op het afvlaggen van de heide (Woensel 1767)

Mijn heeren den officier en schepen der heerlykheyt Woensel in ervaringe komende dat eenige lieden van tyt tot tyt de gemeene heyde deser heerlykheyd afvlaggen en de vlaggen tot strooysel voor hun vee gebruyken,waar door de heyde van goede en bekwame heytorf ontbloot en tot heytorven onnut word gemaakt tot merkelyk ongerief en nadeel van de ingesetenen, soo is 't dat myn heeren voornt. daar tegen willende voorsien, goedgevonden hebben by deesen een iegelyk te waarschouwen en te interdiceeren van niet te vlaggen in de gemeene heyde der heerlykheyt Woensel om de vlaggen tot strooysel van vee te gebruyken ofte tot eenig ander eynde te dienen op peene van sulks doende telken reyse te verbeuren een boete van twaalf gulden te appliceeren een derede part ten behoeve van den heer officier, een derde part ten behoeve van den armen en het overige derde deel ten behoeve van den aanbrenger wiens naam des begeerende sal werden gesecreteert. En dat ontrent de voors boete de ouders voor henne kinderen ende meesters en vrouwen voor henne dienstboden sullen moeten instaan en aanspreekelyk syn.
Aldus gearresteert by de heeren Ericus Hornman stadhouder van het ed. officie, Judocus Spoorenberg president, Adriaan van de Ven, Godefridus van Luytelaar, Dirk van Stiphout, Jan van Lieshout en Peter Aart Jan Reynders schepenen in de raadkameer tot Woensel den 26 juny 1767

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 26-6-1767

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.