Ordonnantie op het overluiden der doden (Woensel 1776)

Alsoo dagelyks wert ondervonden dat verscheyde ingesetenen deser heerlykheid Woensel niet tegenstaande de oude usantien ende het gebruyk op het luyden van de overleedene geëmaneert t selve komen te misbruyken om t welk te prevenieeren hebben myn heeren schepenen deser voors. heerlykheid goet gevonden daar tegens te voorsien ende te arresteeren desen naarvolgende ordonnantien.

Eerstelyk wert alle ende een ider geinterdiceert van in toekomende wanneer imant komt te overlyden, dat in dien gevalle niet langer sal mogen werden geluyt dan uyterlyk een half uur over yder lyk des daags op peene van contrarie doende yder ryse te verbeuren drie bos pont ofte een en twintig stuyvers.

Ten tweeden dat wanneer eenige kinderen beneden de twaalf jaaren komen te overlyden, maar alleenlyk sal mogen werden geluyt met de klyne klokken een half uur sonder meer op peene als voor.

Ten derden dat wanneer eenige luyders de klokken komen over te luyden als dan mede sullen komen te verbeuren de peene als vooren, welke peenen myn heeren voors. van nu voor als dan verklaren executabel en sal desen werden gepubliceert ten fine ymant eenige ignorantie soude pretenderen.

Aldus gedaan en gearresteerd in judico schabinorum desen .....

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 18-7-1776

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.