Verbod op het stoken van (St. Maartens-)vuren (Woensel 1798)

De municipaliteit van Woensel in ervaring gekomen zynde dat veele zig niet ontzien zoo aan als by en ontrent de huysingen schuuren of stallingen als in d'ackers vuur te stooken en te branden en want zulks niets nuttigs in zig heeft, maer in tegendeel ongepermitteerde gelegendheeden en occassien geeft tot veroorsaaking van brand en andere diergelyke ongelukken soo ist dat de municipaliteit voornt. by deezen aan alle en een ygelyk het zy jong of oud, wie het ook soude moogen weezen verbied en interdiceerd van tzy aen of by huysingen, tzy in 't veld of acker of aan of op de publicque straaten eenig vuur te stooken ofte te branden het zy onder de benaming van St. Martensvuuren of onder welke andere benaming het ook soude moogen weezen en sulx op eene boete van drie guldens telken ryse te verbeuren by alle de geene die bevonden sullen worden contrarie dezes te doen of gedaan te hebben, sullende de ouders voor hunne kinderen en de voogden voor hunne pupillen en de meesters en meesteresse voor henne dienstbode voor de voors. boeten aanspreekelyk zyn. En welke boete te verdeelen na gewoonte nu voor als dan en als dan voor als u werd verklaerd executabel cum expensis.
Aldus gearresteerd ter raadkamer van Woensel den 31 october 1798

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 31-10-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.