Ordonnantie inzake de schouw(Woensel 1797)

Dat den drossard en schepenen der gemeente Woensel binnen 't district deeser gemeente van Woensel zullen begaen en voeren de schouwe over alle weegen, steegen, straaten en herbanen en diergelyke.

Soo werden alle eygenaers geërfdens en inwoonders binnen de voors. gemeente by deesen zulks bekend gemaakt met ernstige waarschouwingen om de straaten, wegen, steegen ieder tegens zyne erven na behooren op te hoogen en te repareeren en dezelven op de behoorlyke breedte te maken zoodanig dat daar aan geen gebreeken bevonden worden.

Zullende by nalatigheid van 't een of ander de gebrekige terstond worden geschouwd en gebreukt tot 7 st. van ieder breuk, zullende wyders niet zoo als voorheen met het aanbesteeden op den dubbelen weerpenning werden gewagt tot de na of herschouw, maar direct by het begaen der voors. schouw de gebreeken op den dubbelden weerpenning worden aanbesteed, alles zoo en in dier voegen als breeder omschreeven in de publicatie van de representanten des volks van Bataafsch Braband dato 27 mey 1796 op het stuk der schouwe geëmaneerd, waer na zig een ieder stiptelyk mede zal hebben te gedraagen.

Werdende ook alle en een iegelyk gelast ieder aen en by zyn erven by het voeren van de schouw present te zyn ten einde te doen behoorlyke aanwyzing hoe verre hunne erven koomen te stekken, op de verbeurte van den boete daer toe staande en niet present zynde zullen de gebreeken zoo als vooren gezegt is direct zonder eenige oogluiking op den dubbelden weerpenning werden aanbesteed.

De voors. schouwe zal worden gevoerd alhier te Woensel op maandag den 15de mey 1797 des 's morgens 8 uuren te beginnen inde Lymbeekstraat

Bron: SRE AA Woensel 7 ls < 7-5-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.