Ordonnantie inzake het aangeven van lijken (Woensel 1800)

De municipaliteit dezer gemeente van Woensel van tyd tot tyd al meerder ontwarende dat veele huysgezinnen en ingezetenen soo door onagtzaamheid als moedwilligheid verzuymen van het overlyden van henne bloedverwanten, vrinden of andere persoonen by hun inwonende aan desen gerechte of schoolmeester welken daar toe van 's lands wegen geordonneerd is, aan te geven tegen welk versuym door 's lands wetten en placaaten zwaare boetens en calanges gestatueert zyn.
En want het niet alleen de plicht en zorg van deese municipaliteit vordert maar ook de noodzaakelykeheid ten nauwste gebied, dat op eene wettige wyze van het overlyden of dood van imand blyke, ten einde aan de belangens der bloedvrinden, nakomelingen of andere persoonen, welke zy daar inne zoude kunnen pretenderen geen nadeel of moeielykheid toe te brengen, waar van de schadelyke gevolgen onberekenbaar syn alsmede ten einde ook dat 's lands belangens in de verschuldheid der collateraale successien geconserveerd en op eene pligtmatige wyse vervuld worden, welke sommige door het verzwygen van het overlyden op eene heymelyke en bedriegelyke wyse zoeken te ontduyken en want zodanige gedragingen van alzulke ingezetenen en huysgezinnen soodanig stryden met 's lands wetten, placcaten en ordonnantien dat de zelve daar over calangeabel en strafbaar zyn,
zoo is 't dat de municipaliteit deser gemeente des niettemin en ter voorkoming van al zodanige zwaere boetens en straffen, welke door het moedwillig of onagtsaam verzwygen van het overlyden of dood van imand gestatueerd syn onse goede ingezetenen gewaarschuwd wil hebben soo als de zelve doet by deese, gelastende en ordonneerende aan ider huysgezin of ingezeten deser gemeente by wie imand zoude komen te overlyden sodanig overlyden of dood aanstonds aan onsen schoolmeester, als daar toe gequalificeert aan te geven op pene en boete van twaalf guldens ten behoeven van den armen, boven en behalven de zware boetens en calanges die van s'lands wegen tegens het verzwygen van dien bepaald zyn.
Aldus gedaan en gepubliceert op heden den 28 december 1800

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 28-12-1800

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.