Ordonnantie inzake het gebruik van vyvers en tegen het weghalen van marmer van het kerkhof (Woensel 1803)

Het gemeentebestuur van Woensel doet te weeten dat alsoo aan hun kennelyk is geworden, dat verscheide ingezeetene deezer gemeente onderstaan dat in de zoogenaamde heyvyvers of heykuylen alderhande pluksel en schaapen worden gewassen en ingespoeld, het geen niet alleen alle vuylnissen veroorzaakt, maar ook het waater tot gerief der huysgezinnen onbruykbaar maakt een willende daar inne voorzien, mitsgaders al meede teegen gaan het weghaalen van marmersteenen van de mueren van den tooren en kerkhof welke sommige ingezeetenen niet ontzien, daar van af te breeken en weg te haalen het geen ook niet alleen strekt tot nadeel en oncierraad der gemeente, maar ook dat diergelyke daaden ongehoord syn en sweemen na dieveryen,
zo is het, dat het gemeentebestuur voorn. met voorkennisse en advies van den drossaard alhier striktelyk verbooden heeft, zo als zy verbieden by deezen aan alle ingezeetenen om hen pluksel of schaapen te wassen of te spoelen in de heyveyvers of heykuylen, mitsgaders eenige marmer steenen van de mueren op het kerkhof en tooren weg te haalen op verbeurte en boete telken reyse van drie guldens des contrarie doende, sullende de baasen voor hunne knegts en meiden en de ouders voor hunne kinderen daar voor verantwoordelyk zyn.
Aldus gearresteerd binnen Woensel den 12 maart 1803.

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 12-3-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.