Ordonnantie tegen het roken van pypen zonder mutsen (Woensel 1803)

Schout en gemeente bestuur van Woensel doet een iegelyk te weten dat, in weerwil en niet tegenstaande vorige publicaties verscheyde ingezetenen sig niet ontzien om met brandende tabakspypen in schueren en stallen te komen en daar mede op straaten verschynen zonder eenige middel van voorsigtigheid en voorzorg dienaangaande te gebruyken,
en want zulks niet en behoord en allergevaarlykst is om brand te veroorzaaken,
waar tegens wy zoo veel mogelyk verplicht zyn te waaken en alle middelen tot voorkoming van brand daar te stellen,
zoo is 't dat wy goedgevonden hebben te verbieden, zoo als wy verbieden by dese aan een iegelyk om met brandende tabakspypen in eenige stallen of schueren te komen of te arbeiden, mitsgaders op straaten te verschynen zonder pypemutske daar aan synde, op eene boete van drie guldens, waar voor de ouders in plaatse van henne kinderen aansprekelyk en de baasen voor hunnen knegts mits kortende aan hun huer, sullen moeten betalen.
Lastende diensvolgens de dienaars der justitie om hier tegens promptelyk te vigileren en zonder conniventie de overtreders deser onser intentie te calangeren.
Aldus gearresteert binnen Woensel den 12 mey 1803.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 sf 12-5-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.