Ordonnantie inzake het recht van patent bij het uitoefenen van een beroep (Woensel 1806)

Het gemeentebestuur van (Woensel/Gestel/Stryp/ Stratum) maakt een iegelyk kennelyk en doet te weten, dat ingevolge haar hoog mogende publicatie en ordonnantie op het regt van patenten van dato 2 december 1805 geen handel, bedryf, beroep of winkelnering mag worden uytgeoeffend met den aanvang van dezen jaar 1806 tenzy hy voorzien zy van een acte of patent, waer by hem zulks van wegen het publiek bestuur word toegestaan en na de maal eenige billietten ter invulling, ter verkryg van sodanig patent zyn ingekomen en andere door het gemeentebestuur, welke oningevuld zyn gelaten zyn bepaald,
zoo is 't dat het gemeentebestuur voorn. een ider wel ernstiglyk waarschouwd van zig voor den eersten april van deesen jaar 1806 van een patent te voorsien, met kennisgeving dat tot afgifte van dusdanige patenten is gequalificeerd de secretaris onser gemeente, welke daartoe ter secretarye te Eindhoven alle dagen except des zondags zal vaceren, wordende een ieder bedagt gemaakt, dat by ontvangst van het patent dadelyk het zegel en de jura moeten worden betaald, terwyle van deesen wet bevryd en uytgezonderd de boeren en landbouwers en nademaal bevonden mogt worden, dat imand zonder patent eenige nering, beroep of bedryf mogte uytoeffenen, zal hy zig te wyten hebben van te verbeuren eene boete van honderd guldens en soo voorts alle sodanige poenaliteiten als by de wet zyn bepaald en gestatueerd.
En opdat niemand hier van onwetend zy, dat deese twee agtereenvolgende sondagen gepubliceert en afgekondigd worden tot een iders narigt en informatie.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 8-3-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.