Ordonnantie inzake het verbieden van pyp roken (Woensel 1808)

Het gemeente bestuur van Woensel van dag tot dag inziende dat door het rooken van tabak in schueren, schoppen en stallen, ter plaatse daar graanen gedorst worden en langs de straaten en huisen het gevaar van brand al meer en meer gerooter en gevreesd word, waar toe sommige ingezetenen en buyten lieden door ligtzinnigheid en onagtzaamheid veel oorzaak geven en waar door de ongelukken en schade voor al in deeze droogte en hitte dagen niet te berekenen zyn en want het onse pligtmatige zorg is om zoo veel mogelyk alles af te wenden, wat tot voorkoming van dergelyke ongelukken en onheilen noodwendig is,
zoo is 't dat het gemeente bestuur van Woensel na ingenomen advis van den schout civiel by deze wel ernstig aan een igelyk op eene boete van drie guldens verbied om met eenige brandende pypen hoegenaamd het zy met een dopje voorzien of niet langs de straaten of in de schueren, stallen of schoppen of wel ter plaatse daar graanen gedorst worden tabak te rooken, wordende de vorster en diender wel ernstiglyk aangezegd en gewaarschuwd hier op ten sterkste te vigileren en de overtreders te calangeren en aan onsen schout over te brengen, zullende de boete bekeerd worden d'eene helft voor den algemeenen armen en d'andere helft voor den vorster of diender, die de calange doet.
En op dat niemand hier van onkundig zy, zal deeze drie agter een volgende zondage gepubliceerd worden.
Aldus gearresteerd by het gemeentebestuur van Woensel op heden den 22 july 1808

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 22-7-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.