Ordonnantie inzake het huisvesten van vreemdelingen (Woensel 1809)

Het gemeentebestuur van Woensel doet te weten, dat nademaal verscheiden lieden van buiten binnen deze gemeente komen inwoonen, zonder dat de zelve daar toe alvoorens admissie hebben, ja zonder dat zy ontlastbrief en verklaring van hun gedrag aan ons of aan den schout vertoonen, alsmede dat sommige ingezetenen aan zodanigen hunne huizen of kamers verhueren, zonder dat zy respectivelyk aan de vereystens van de wet voldoen, daar in behoord te worden voorzien,
zoo is 't dat gemeente bestuur voorn. met voorkennis van den schout alle verhuerders en huerders van huizen of kamers herinnerd de by de wet bepaalde boete van vyf en twintig guldens respectivelyk en alle lieden van buyten inkomende serieuselyk waarschouwd om alvorens zich ter woon binnen deze gemeente ter needer te zetten behoorlyke ontlastbrief of cautie en eene verklaring van hun eerlyk en onbesproken gedrag aan den schout en aan het gemeentebestuur te vertoonen, zullenden in geval van nalatigheid, verzuim of vertraag alle dusdanige welke niet promptelyk aan de wet zullen voldaan hebben daadelyk met de sterke hand uyt de gemeente en derzelver jurisdictie gezet worden.
Aldus gepubliceert binnen Woensel den 30 van grasmaand 1809

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 30 grasmaand 1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.