Ordonnantie inzake een collecte op verzoek van de koning (Woensel 1809)

Het gemeente bestuur van Woensel doet te weten dat by het zelve is ingekomen eene aanschryving van den landdrost van den 11 deser houdende konings verlangen en wil dat door het geheele ryk eene collecte van penningen zal worden gedaan by inschryving, instorting in een bus of by collecte aan de huizen en zulkx voor de ongelukkige ingezetenen waar van duizende door de overstroomingen in eene akelykstenm en aller ongelukkigen toestand zyn gebragt,
zoo is 't dat het gemeentebestuur vertrouwd dat aan konings weldaadig oogmerk zal worden voldaan en dat de ingezetenen deser gemeente wel iets zullen willen toebrengen om hunne ongelukkige landgenoten in hunnen nood en armoede te helpen, ten dien einde heeft het gemeente bestuur goedgevonden:

1o dat ter secretary gehouden wordende te Eindhoven een inschryvingsregister zal openleggen en een gesloote bus zal geplaatst worden voor de geene welke mogten verkiesen hunne giften op die wyze aan te bieden en zulkx van maandag tot donderdag aanstaande en

2o dat daar op daadelyk door het gemeente bestuur en gecommitteerden aan alle de huizen der ingezetenen zal worden rondgegaan met eene opene schaal.

En opdat niemand hier van onwetend zy zal deese gepubliceerd en geaffigeerd worden daar en zoo het behoord.
Aldus te Woensel den 15 february 1809

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 15-2-1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.