Ordonnantie inzake het steken van turf (Woensel 1662)

Mijn heeren schepenen ende borgemeesters der heerlycheyt Woenssel hebben goetgevonden ende verstaen dat d'ingeseteenen sullen vermoghen te torffven aen ghenen kandt Acht op woensdach toecomende den geheelen daech wel verstaende dat vuyt elck huys maer sal gebruyckt worden om te steecken eene schuppe, wie dat anders bevonden sal worden sal verbeuren een boete van vier gulden 10 st ende de schup als voor desen volgens d'oude ordonnantien.

Item dat niemant hem sal vervoorderen te torffven voor opganck ende naer onderganck van der sonnen op peene als voor volgens oude observantie.

Item zoo wie daechs te vooren met een schup in de heyde sal bevonden worden om t'velt te soecken, sullen verbeuren den peene als voor.

Item niemant sal sich hebben te vervoorderen te torven voor off naeden bovenstaende gepresigeerden daege op peene die zulcx doet ende daer op bevonden zynde off hier naer overthoont sullen worden gedaen te hebben, sullen verbeuren den peene van XXV gulden te employeren als in voorgaende ordonnantien.

Item en sal niemant wie hy zy met tween vermogen te torven op oft voor een turffgelt op de peene van die zulcx doet te verbeuren 3 gulden te employeren als voor.

Item sullen aende gemeynte betaelen voor eenen geheelen dach te torven 1 gl. 10 st. ende voor eenen halven dach 1 gulden.

Item wort mede verbooden die tot Woenssel gheen borge hebben gestelt niet te sullen mogen torven op peene daer toe te statueren ende dat in reguard van die van buytten gecomen syn.

Item dat een yder mede sal hebben te brengen syn torffgelt om aen de borgemrs promptelyck te betaelen op peene van dobbelt torffgelt waarvoor sy sullen worden geexecuteert.

Item voorts alles ingevolge d'oude ordonnantien .

Aldus geordonneert desen XVIIen juny 1662 by myn heeren schepenen en borgemrs voorn.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 19 17-6-1662

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.