Ordonnantie inzake het steken van turf (Woensel 1735)

Myn heeren schepenen der heerlycheyt Woensel hebben na rype deliberatie en tot onderhoudinge van eene goede politie goetgevonden, verstaan en gereserveert vast te stellen en te ordonneeeren gelyk vast wert gestelt en geordonneert by desen dat voortaan niemant van de in en opgesetenen deser heerlycheyt Woensel, wie het oock sy in eenige vande heyden onder de jurisdictie deser heerlycheyt gehoorende sal vermogen eenige turff te steken als op behoorlycke vastgestelde en daer toe uytgegeven dagen en welcke dagen by de laeste publicatie aan allen en een ygelyk sullen werden bekent gemaeckt, dat oock voort aan niemand op die selve vastgestelde en uyt gegeve dagen eenige turff sal vermogen te steeken als voor hem selfs en voor die van syne familie, sonder aan ymant wie het ook sy eenige turff te mogen steken over laten t zy voor gelt off voor niet, mitsgaders voorsien syn van een briefjen van een van de jegenwoordige borgemeesters en sullende voor voor schup in de agterste heyde moeten betalen vyfthien stuyvers en voor yder schup in de voorste heyden tien stuyvers alles op peene van ses gulden voor yder contraventie te verbeuren te weten een derde part voor den aanbrengen, een derde part voor den heer officier en een derde part voor den armen alhier welcke peene myn heeren schepenen voornt. nu voor als dan en ten behoeven als boven by desen verclaren executabel cum expensis en sullen de ouders voor haare kinderen en de meesters en vrouwen voor hare dienstboden moeten instaen en de voors. peene en boeten betalen, werdende alle vorsters, ondervorsters en schutters by desen wel specialyk gelast en geauthoriseert hier op naeuwkeurigh requart te nemen ende contraventeurs sonder eenige de minste calangieren en paratelyk te executeren en op dat niemandt hier van eenige ignorantie soude konnen of vermogen te pretendeeren soo sal dese na voorgaande clockenslag ter behoorlyker plaatse werden gepubliceert.
Actum in collegio desen negenden juny seventienhondert vyfendertig

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 9-6-1735

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.