Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
(alleen voor het ballonvaren relevante artikelen zijn weergegeven)

Tot en met 30 september 2004
Vanaf 01-10-2004

Artikel 21 FI(FB)
1
De eisen voor afgifte van de bevoegdverklaring FI(FB) zijn:
1a.
tenminste twee jaar houder zijn van een CPL(FB); indien voor 1 oktober 2004 de houder van een CPL(FB) aansluitend aan die CPL(FB) tevoren houder was van een RPL(FB), geldt de termijn van het houderschap van die RPL(FB) mee voor de termijn van twee jaar;
1b.
tenminste 100 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon waarbij de totale vluchttijd meer dan 100 uren bedraagt;
1c.
in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de bevoegdverklaring FI(FB) wordt aangevraagd een door de minister goedgekeurde cursus gericht op FI(FB) hebben gevolgd;
1d.
drie uren instructie hebben gegeven onder toezicht van een FI(FB).
2.
De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde eisen gelden niet voor zover de bevoegdverklaring FI(FB) wordt aangevraagd voor 1 oktober 2005.
3.
De FI(FB) is beperkt tot de klasse van vrije ballonnen voor welke aan de houder ervan een klassebevoegdverklaring is afgegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 28, tweede lid.
4.
De minister kan houders van een FI(FB) aanwijzen die bevoegd zijn om klassebevoegdverklaringen van derden te verlengen dan wel te hernieuwen door daarvan namens de minister aantekening te maken op het document, waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven.


Artikel 1 7 9a 21 28 35 36 41 42