Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
(alleen voor het ballonvaren relevante artikelen zijn weergegeven)

Tot en met 30 september 2004
Vanaf 01-10-2004

Artikel 35 FI(FB) verlenging
1.
De bevoegdverklaring FI(FB) kan worden verlengd indien wordt voldaan aan twee van de volgende eisen:
1a
gedurende de drie voorafgaande jaren 9 uren instructie hebben gegeven op grond van de bevoegdverklaring FI(FB);
1b
een door de minister goedgekeurde cursus gericht op FI(FB) hebben gevolgd, of
1c
een vlucht van tenminste één uur instructie hebben gegeven onder toezicht van een andere FI(FB).
2 Aan de eisen genoemd in de onderdelen b en c van het eerste lid dient te worden voldaan in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring FI(FB) verstrijkt.


Artikel 36
Voor de hernieuwde afgifte van een verlopen bevoegdverklaring FI(FB), moet binnen de laatste 12 maanden voor de hernieuwde afgifte zijn voldaan aan de eisen, genoemd in artikel 35, onderdelen 1b en 1c.

Artikel 1 7 9a 21 22 28 35 36 41 42