Stichting Mergellandcorporatie

.

.

.

.

.

.

Beste lezer, deze pagina is een zeer oude pagina over de Mergellandcorporatie.

Waarschijnlijk bent u op zoek naar nieuwe informatie over de Mergellandcorporatie.

Graag verwijzen wij u door. De juiste informatie over de Mergellandcorporatie is te vinden via de nieuwe website van de Mergellandcorporatie

Zoals reeds gezegd: onderstaande informatie is dus oud en leidt u verder naar andere oude informatie over de Mergellandcorporatie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Het Mergelland staat voor een on-Nederlands stukje natuur en landschap in het Zuiden van Limburg: agrarisch, kleinschalig, met heuvels en graften, hellingbossen en holle wegen, heggen en boomgaarden.
Dit landschap, dat voor bewoners,recreanten en toeristen zo aantrekkelijk is, legt beperkingen op aan de hedendaagse landbouw.
Kan behoud van het ťťn samengaan met de ontwikkeling van het ander?
De landbouw, natuur- en milieuorganisaties in het Mergelland denken van wel. Op hun gezamelijk iniatief is in 1997 de Stichting Mergellandcorporatie opgericht.

Door beter naar elkaars motieven te luisteren, groeit het besef dat op het gebied van landbouw, natuur en milieu meer bereikt kan worden voor iedereen.
De Stichting Mergellandcorporatie beoogt het agrarisch gebruik van het Mergelland te continueren met gelijktijdig behoud van het waardevolle cultuurlandschap.

 

Alle bestuursleden van de Mergellandcorporatie zijn afkomstig uit het Mergelland. Het bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken en nieuwe projecten of ideeŽn te bespreken. Besluiten worden met consensus genomen, alle bestuursleden moeten het eens zijn. Deze manier van werken is nodig om een zo groot mogelijk draagvlak in de streek te hebben voor het welslagen van projecten.

In het bestuur van de Mergelandcorporatie zijn vertegenwoordigd:

Limburgse Land- en Tuinbouwbond
Milieufederatie Limburg
Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt
Commissie Vrouw en Bedrijf
GeÔntegreerde Akkerbouw
Biologische landbouw
Bond van Rundveehouders
Instituut voor Natuureducatie (plaatselijke vertegenwoordigers)
Nederlandse Fruittelers Organisatie
Vereniging van Varkenshouders
Stichting Verantwoord Boeren Mergelland
De Mergellandcorporatie werkt sterk uitvoeringsgericht en zet theoretisch denken om in praktisch doen.De gekozen aanpak, waarbij nauw wordt samengewerkt wordt met de regio, begint haar vruchten af te werpen; Voor het lopende project "Voor wat hoort wat " zijn 200 boerenbedrijven als deelnemers geregistreerd.
Bij alle partijen, agrariŽrs, natuur- en milieubeschermers, overheden en burgers is duidelijk het besef aanwezig dat het Mergelland gebaat is bij intensieve samenwerking tussen regionale partijen en afstemming/coŲrdinatie van lopende en nieuwe initiatieven.

De inzet van de Mergellandcorporatie en de diverse projecten worden gefinancierd door meerdere partijen: Provincie Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg, Gemeenten in Zuid-Limburg, Landschapspark De Graven, Parkstad Limburg, LLTB en MFL. 

 

 

Project ,Voor wat hoort wat'.
Mineralenbeheer heeft  te maken met erosiebeperking , heeft te maken met natuurbeheer, heeft te maken met landschapsbeheer..........
Mergelandcorporatie heeft samen met haar deelnemers gekozen voor een daadwerkelijke integrale, praktische aanpak. Duurzame maatregelen dragen immers bij aan het totaal te realiseren doel: een duurzame landbouw met behoud van ons mooie landschap.
Een drie jarig project waarin de Mergellandcorporatie integrale afspraken met agrariŽrs maakt met ongeveer 200 deelnemers   over de volgende thema's:
mineralenbeheer
erosie
gewasbescherming
natuurbeheer
Naast de vaste maatregelen neemt de deelnemer uit ieder thema minimaal ťťn keuze maatregel. Voor het werk, verminderde opbrengst en of gemaakte kosten ontvangst de deelnemer een vergoeding.
Uitvoering van  "Voor wat hoort wat" is tevens een integrale voortzetting van de projecten van afgelopen jaren. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van deze projecten:

 

 

Groen Perspectief
Ruim 130 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg nemen maatregelen om uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar ons grondwater te verminderen. Indien het milieu gebaat is bij maatregelen krijgen de ondernemers een vergoeding voor hun onkosten en inzet. Op deze manier gaan ze verder dan wettelijk vereist is en werken ze aan een schoner grond- en drinkwater voor ons allemaal. Een lange termijn effect is dat ook de natuur meer kansen krijgt, er wordt immers zuiniger omgaan met mineralenen en gewasbeschermingmiddelen.
Circa 10 akkerbouwdeelnemers nemen deel aan bedrijfsbreed milieukeurcertificaat.

Zicht op fruit. 
Ca. 25 fruittelers die volgens strenge Milieukeurnormen produceren en een deel van hun fruit verwerken in overheerlijk appelsap. Het Milieukeurmerk staat garant voor een teeltwijze waarbij al het mogelijke is gedaan het milieu te ontzien. De natuur wordt ingezet om de schade van insecten en muizen te beperken. Hierbij kunt u denken aan de inzet van roofmijten, geurverwarring, valkenkasten, mezenkasten, etc. Gewasbeschermingsmiddelen zijn slechts beperkt toegestaan en dan alleen die middelen die het milieu het minst schaden. Ook besteden de 25 deelnemers aandacht aan duurzaam energiegebruik, afvalscheiding en natuurbeheer. In Zuid-Limburg worden aldus appels, peren, aardbeien en appelsap op deze wijze geproduceerd.

 

 

Minder erosie, meer natuur, met bloemen in Zuid-Limburg. Ruim 45 ha bloemen zijn ingezaaid langs perceelsranden (3-6 meter breedte). Ruim 85 boeren in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk 100 km bloemrijke akkerranden ingezaaid. Er is gekozen voor een speciaal mengsel dat vroeg in het voorjaar wordt ingezaaid. Met het project worden drie doelen nagestreefd:
vermindering van modder- en wateroverlast (erosie)
verbetering van het leefmilieu voor insecten (vlinders, bijen) en fauna (patrijs, fazant en hamster).
verfraaiing van ons landschap.
In de bloemenranden vindt u onder andere de: Phacelia (bijenplant), korenbloem, klaproos, Alexandrijnse klaver, boekweit en twee graansoorten (haver en gerst).

foto M.Frankort

 

Agrarisch Natuurbeheer
De natuur in ons cultuurlandschap wordt ook beheerd door de boeren in Zuid-Limburg .   Zij beheren zo'n 70% van Zuid-Limburg. In een werkgroep Agrarisch Natuurbeheer wordt gezocht naaar mogelijkheden deze natuur te handhaven en te versterken.
De projecten Bloemrijke akkerranden en Bedrijfsnatuurplannen zijn hier "geboren". Uit de Bedrijfsnatuurplannen blijken de kansen voor de boeren om natuur in het bedrijf in te passen. Belangrijk is dat hier een reŽle onkostenvergoeding tegenover staat. Wat is de natuur en het landschap ons waard?
Ook is inmiddels een constructief overleg tussen boeren en natuurbeherende instanties opgezet. Zo beheren boeren inmiddels ruim 50 ha gronden van Staatsbosbeheer in de bosrandzones.

Biologische landbouw
Sinds 2000 wordt actief biologische landbouw in Zuid-Limburg gestimuleerd. Inmiddels is zo'n 1% van het areaal in Zuid-Limburg biologische landbouw.
In de vorm van studieclubs, excursies en demonstraties worden de mogelijkheden van biologische landbouw breed bekend gemaakt. Naast kennisoverdracht werkt de Mergellandcorporatie ook aan samenwerking en afzet van biologische producten in Zuid-Limburg.

 

 

Landschapspark de Grave

Boerenparktochten om mensen op een speelse manier te laten kennismaken met de mogelijkheden van een boerderij. Een project dat is ingediend bij Landschapspark de Graven.
Graan op het veld waarlangs een bloemrijke akkerrand, koeien in de wei, een glas melk, een stukje kaas, een appel aan de boom en sap in het glas. Te voet, per fiets, of huifkar het boerenbedrijf en haar omgeving verkennen. Het echte proeven, ervaren en leren van het platteland kan vanaf juni 2002 in een BoerenParkTocht in landschapspark de Graven. Diverse type bedrijven uit de streek informeren u niet alleen hoe hun bedrijf en bedrijfstak functioneert, maar ook over de rol en toekomst in het landschap.

Binnenkort ook op    www.degraven.nl/

 

Links:
Klik hier voor een folder van de Mergellandcorporatie uit 1999.
Terug naar de
homepage van Norbert Huijts, geÔntegreerd akkerbouwer in Voerendaal, Limburg.
Fotoreportage Mergelland

 


Deze pagina werd gemaakt op 23 oktober 1999 en gewijzigd op 9 december 2013.